KVKK Bilgilendirme ve Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” madde başlığı altında veri sorumlusu olan BOTANİK YAZILIM LTD ŞTİ'nin adres ve bilgileri, hangi kişisel verileri işlediği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği, kişisel verilerin ne kadar süreyle işlenebileceği ve KVKK nın 11. Maddesinde yer verilen hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

 

İşbu Aydınlatma Metni KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

 

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Veri Sorumlusu: BOTANİK YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ

 

Telefon: 0 (322) 457 37 37

 

Web Adresi: www.botanikyazilim.com.tr

 

Adres: Yeni Mahalle, M1 Çevre Yolu 87071 Sokak No:52/B Bozkurtlar Rezidans Kat:11 No:23 Seyhan/ADANA

 

 

Veri sahipleri

           

            Botanik yazılım ltd. şti. (Bundan sonra kısaca botanik olarak anılacaktır.) tarafından sunulan yazılımları kullanan ve her türlü gerçek veya tüzel kişi kullanıcı veri sahibi olarak değerlendirilir.(bundan sonra kullanıcı olarak anılacaktır.)

 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

            Botanik, kullanıcılarına erişip daha iyi bir hizmet vermek amacıyla ve mali yükümlülüklere göre Maliye Bakanlığınca uygulanan yıllık fatura nizamına uygun ve zamanı geldiğinde fatura kesebilmek ve bu faturaları gerektiğinde fiziksel yollarla kullanıcılara gönderebilmek amacıyla şu kişisel verileri KVKK da öngörülen şartlar altında işlemektedir.

 

1-Kullanıcıların isim ve adres bilgileri,(Fatura işlemlerini yerine getirebilmek amacıyla)

 

2-Kullanıcıların  telefon numaraları,(Gerektiğinde kullanıcılara ulaşabilmek amacıyla)

 

3-Kullanıcıların GLN Noları.(Sgk ile entegreyi sağlayabilmek, farklı şehir veya semtlerde aynı isimde bulunan eczaneler arasındaki karışıklığı önlemek  amacıyla)

 

Yukarıda sayılan üç veri (bundan sonra üç madde olarak anılacaktır) dışında Botanik, faaliyetlerini sürdürebilmek, eczanelere daha iyi bir hizmet sunmak veya buna benzer hiçbir amaç ve sebep gözetmeksizin kullanıcılarının verilerini işlememekte, saklamamakta veya 3.kişilerle paylaşmamaktadır.{Kanunun açıkça öngördüğü durumlar hariç. (KVKK md.5 [2/a])}. Kullanıcılarımızın sayılan üç madde dışında kalan her türlü verisi kullanıcılarımızın programı kullandıkları bilgi sistemlerinin içinde bulunmakta olup, Botanik’in serverlarında, data bankasında veya elektronik ya da fiziksel ortamlar dahil olmak üzere hiçbir yerinde kayıt altında değildir. Botanik kullanıcıların yukarıda belirtilen üç madde dışındaki verilerine kullanıcıların izni veya haberi olmaksızın Botanik EOS programı içerisinden veya üçüncü bir yöntemle uzaktan erişemez, değiştiremez, saklayamaz.

 

Botanik faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla kullanıcının yukarıda sayılan üç madde dışındaki kişisel verilerini işlememekte ve saklamamaktadır. Bu doğrultuda kullanıcı tarafından açık rıza ile gerçekleştirilen ve yine kullanıcının gözetimi altında yapılan işlemler kvkk kapsamı dışındadır (Uzaktan yardım, Uzaktan bağlantı ve botanik eos programının kurulumu). Bu tür eylemler, kullanıcının doğrudan onayı alınarak ancak sanal olarak üretilmiş bir kodun kullanıcı tarafından Botanik şirketine aktarılması veya kanunun öngördüğü durumlarda hakimlik, mahkeme veya savcılık vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bu tür eylemlerin ardından bu görüşmeye ait bir ses kaydı, ekran görüntüsü, v.b.  tutulmamakta ve uzaktan yardım sırasında gerekli olduğu için alınan her türlü veri işlemlerin tamamlanması sonrası yok edilmektedir.

 

 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurt dışına Aktarılması

 

Kişisel Verileriniz yurt içinde hukuken yetkili devlet veya kamu tüzel kişiliklerine 6698 Sayılı Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Maddesinde tanımlı hükümlere istinaden gerekli önlem ve gizlilik anlaşmaları çerçevesinde ilgili tüzel kişiliklere aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin yurtdışına aktarımı kesinlikle yapılmamakta, yurt dışına aktarabilecek tüzel kişiliklerle kesinlikle paylaşılmamaktadır.

 

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

            Yukarıda belirtilen üç madde dışında kullanıcıların talebi doğrultusunda veya kanunun öngördüğü haller içerisinde işlenmesi gereken kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde ifade edilen;

 

-İlgili kişinin açık rızasının alınması zorunlu hallerde açık rızasına,

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

-Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması vb. durumlarına ve Cumhurbaşkanlığı’nın 4 Sayılı Kararnamesinin 234. Maddesinin (t) fıkrası ile verilen görev ve yetkiye istinaden;

 

Ancak sizin taleplerinizle işlenebilmektedir.

 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

 

Botanik, bahsi geçen üç maddeyi, yasal gereklere uygun hareket etmek ve yasal işlemleri yerine getirmek amacıyla, yasaların öngördüğü sürece, işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca ancak her halükarda azami on yıl muhafaza eder. Bu sürenin sonunda kullanıcılarımıza ait üç maddeyi kapsayan kişisel veriler Şirket tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

Yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; KVKK kapsamında işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında belirlenen süreler geçince Botanik tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

 

 

Kişisel Verilere Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

 

KVKK nın  11.  maddesi  uyarınca  Botanik’e  başvurarak;  kişisel  verilerinizin  işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde  silinmesini  veya  yok  edilmesini  isteme  ve  bu  kapsamda  yapılan  işlemin  kişisel verilerin  aktarıldığı  üçüncü  kişilere  bildirilmesini  isteme,  işlenen  kişisel  verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya  çıkması  halinde  bu  sonuca  itiraz  etme,  kişisel  verilerinizin  kanuna  aykırı  olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.   

 

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi https://www.botanikyazilim.com.tr adresinde bildirilen iletişim kanalları üzerinden dijital ortamdan, yine aynı adreste bulunan telefon numaralarımıza ulaşarak sözlü olarak veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

 

BOTANİK, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

 

Başvurunuzun açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Yeni Mahalle, M1 Çevre Yolu 87071 Sokak No:52/B Bozkurtlar Rezidans Kat:11 No:23 Seyhan/ADANA adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

 

Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı, sözlü veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

 

İşbu Aydınlatma Metni KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.